Podmenu:

Třída broučků - přízemí

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (tento pojem se týká dětí dětí nadprůměrně nadaných a stejně tak i školáků ze sociálně znevýhodněných rodin či žáků a studentů handicapovaných - zkrátka všech dětí, jejichž vzdělávací cesta je odlišná, a vyžaduje tedy zvláštní ohledy). Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněnímVyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, zřizují se pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy. Na základě pedagogicko-psychologického vyšetření se za souhlasu a spolupráce rodičů stanoví další vzdělávací cesta, zda formou integrace či ve speciální škole. Koncepce vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je založena na otevřenosti systému komplexní péče o děti a žáky se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním. Do okruhu speciálního vzdělávání patří péče o děti a žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, smyslovým postižením, vícečetným postižením, s vadami řeči (poruchami komunikačních schopností), zdravotním oslabením, autismem, žáky se specifickými poruchami učení a chování, poruchami chování a děti a žáky z prostředí s nízkým sociálním a ekonomickým statusem.

Třída pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v naší MŠ

Děti, které budou chodit do třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, budou trávit část času stráveném v MŠ společně s ostatními žáky. Jedná se hlavně o ranní hru, pobyt na zahradě MŠ a spolupráce v rámci tříd.

Rádi bychom se do budoucnosti více zaměřili na děti s vadami řeči a vývojovými poruchami.

Ráno se budou děti scházet společně ve školce, kde si budou hrát. Potom se rozdělí na ranní kruh, kde budou mít v menším počtu více prostoru pro sebevyjádření a tím také zažívání vlastního úspěchu. Získávání nových informací bude rovněž jednodušší, protože je možné zařadit výuku senzomotorickým stylem učení (vnímání více smysly), což může znamenat i rychlejší a snadnější osvojování vědomostí a dovedností. Všechny činnosti bude možné rozdělit do kratších časových úseků (což ve větším kolektivu rovněž není možné, protože pro dítě je zapotřebí přizpůsobovat se většině). V menším kolektivu je také možné okamžitě interaktivně reagovat na různé aktuálně dotazy či okamžité potřeby dětí.

Denní režim je v této třídě uzpůsoben tak, aby nenarušoval běžný chod druhé třídy a je samozřejmě upravován v souladu s počtem aktuálně přítomých dětí, jejich individuálních potřeb a schopností.

Počet dětí ve třídě se bude pohybovat mezi 6 - 12 dle typu problému, náročnosti na individuální péči apod.

Zcela individuálně budou probíhat krátkodobé individuální činnosti s každým dítětem zvlášť pod vedením speciálního pedagoga nebo asistenta pedagoga, které však nijak nenaruší běžný režim ve školce.

Úkoly vrámci přípravy na vstup do ZŠ dělají děti předškolního věku dohromady.

V menším kolektivu je možné lépe sledovat potřeby každého dítěte a okamžitě na ně reagovat a zařazovat různá cvičení, která pomohou zlepšit nebo odstranit daný problém.

V současné době tato třída nemá zaměření. Pro další období, bycho se rádi zaměřili na děti s vadami řeči a vývojovými poruchami Do třídy přijímáme děti s doporučením SPC, PPP nebo logopeda k integraci (zařazení do speciální třídy).

Vzhledem k současným problémům s umístěním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se snažíme vycházet maximálně vstříc rodičům těchto dětí.

Třída je primárně určena pro děti, které budou pobývat v MŠ hlavně do 15h, kdy je možné jim zajistit odbornou péči speciálních pedagogů. Děti se spec. potřebami mají vyšší nároky na klid a relaxaci, proto pro ně není vhodná dlouhodobá zátěž celodenním pobytem v MŠ.