Podmenu:

Opožděný vývoj řeči

Jestliže dítě výrazně zaostává ve svém řečovém vývoji ještě ve třech letech, pak se zřejmě jedná o opožděný vývoj řeči, který může mít různé příčiny a pravděpodobně již vyžaduje speciální logopedickou péči.

Prostý opožděný vývoj řeči je zpravidla ovlivněn genetickými faktory. Dítě má velmi dobré rozumění řeči a rozvinutou motoriku a hru. Ve spolupráci s logopedem je rodina instruována o vhodném výchovném a řečovém vedení dítěte. Prognóza je velmi dobrá.

Děti, které se se sluchovou vadou již narodí nebo ji získají v raném věku, mají vždy ovlivněn a deformován vývoj řeči. Včasné diagnostikování sluchové vady je důležitým předpokladem zahájení cílené logopedické terapie.

Proto je nutné při každém podezření, kdy dítě nereaguje adekvátně na zvukové a řečové podněty, aby rodiče neprodleně vyhledali péči odborníka - lékaře ORL nebo foniatra.

Děti s nižším intelektem a celkovým opožděním se řeč rozvíjí zpravidla pomaleji a deformovaně, podle stupně postižení. Dítě má malou slovní zásobu, tvoří věty agramaticky, má často obsáhlou vadu výslovnosti, jeho řečový vývoj je prodloužený a vyžaduje dlouhodobou logopedickou péči.

K opoždění nebo narušení vývoje řeči může dojít také u dětí: s vrozeným rozštěpem patra rtu,s narušeným vývojem chrupu,s výrazně zkrácenou podjazykovou uzdičkou,s deformací jazyka. U těchto dětí je dobrá slovní zásoba, snížená je však schopnost správné artikulace a tím je narušeno dorozumívání. Spolu s chirurgickou úpravou mluvidel je nutná dlouhodobá logopedická péče.

Vývojová dysartrie - Tato porucha je jedním z příznaků dětské mozkové obrny. Projevuje se zpravidla výrazným narušením mluvidel, kdy dítě nedokáže nastavit mluvidla tak, aby určitou hlásku správně realizovalo. Tyto děti mívají často potíže s polykáním a nadměrným sliněním. Dobrý intelekt bývá často zachován, dítě dobře vnímá a rozumí mluvené řeči.