Podmenu:

Vývojová dysfázie

Co je vývojová dysfázie? 

Vývojová dysfázie je porucha řeči, která se diagnostikuje tehdy, když je přítomný narušený vývoj jazykových schopností, který se nedá vysvětlit rozumovým opožděním, ani poruchou sluchu, ani nedostatkem podnětů, ani jinou chorobou. Jedná se o poruchu řeči, která je způsobena omezenou (nekoordinovanou, limitovanou, dysfunkční) činností mozku, zejména těch částí, které pomáhají koordinovat a řídit řečové dovednosti. Centrální nervová soustava a mozek nejsou schopny dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které dítě přijímá z okolí. Jedná se o narušený vývoj řeči, který se projevuje ztíženou schopností  nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, i když  podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené. Příčinu odborníci většinou hledají v období těhotenství, spojují ji s průběhem porodu či v raném vývoji dítěte. Závažnost dysfázie spočívá v tom, že ve velmi důležitém období vývoje dítěte ovlivňuje také vývoj myšlení a oslabuje či jinak opožďuje jiné oblasti (pohybové dovednosti, kreslení, prostorovou orientaci, paměť aj.).  

Vývojová dysfázie má mnoho podob, v tom je její obtížnost. Jednotlivé projevy mnohou mít různý stupeň postižení a mohou se různě kombinovat. Projevy vývojové dysfázie mohou být: lehké poruchy sluchu, výskyt poruch řeči, potíže v jemné motorice, v grafomotorice, paměťové potíže pro pojmy a jejich význam (verbálně-akustická paměť), potíže s pozorností. Bývá vysoká unavitelnost, úzkosti, zvýšená citlivost, plachost, neklid, vzdalování se vrstevníkům. Negativně může ovlivňovat intelektový výkon, školskou výkonnost, komunikaci (dorozumívání), vztahy.

Pokud má Vaše dítě  diagnostikovanou vývojovou dysfázii  zvažte zařazení dítěte do MŠ, kde se ve specializované třídě věnují dětem s vadami řeči. V tomto typu mateřských škol se kvalifikovaní logopedi věnují terapii každý den, což Vám i Vašemu dítěti usnadní i práci doma.