Podmenu:

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami podle školského zákona č. 561/2004 Sb.

Povinnost zohledňovat při vzdělávání vzdělávací potřeby jedince je výslovně zakotvena již v § 2 týkajícím se zásad a cílů vzdělávání.

V souladu s § 16 odst. 1 je dítětem, žákem nebo studentem se speciálními vzdělávacími potřebami osoba se:

  • zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování),

  • zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžaduje zohlednění při vzdělávání),

  • sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky).

   

Výslovně je zde stanoveno, že speciální vzdělávací potřeby jsou zjišťovány školským poradenským zařízením.

Ustanovení (§ 16 odst. 6) dále zakotvuje právo dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním na vzdělávání způsobem, který odpovídá jejich potřebám při současném využití speciálních pomůcek, které jim takové vzdělávání umožní..

Ustanovením § 16 odst. 8 se zakotvuje právo žáků s těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem na vzdělávání v základní škole speciální, pokud nejsou vzděláváni jinak (kategorie žáků je vymezena shodně se stávající pomocnou školou).

Vyžaduje-li to povaha zdravotního postižení, je možné zřizovat pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením školy, popřípadě v rámci školy jednotlivé třídy, oddělení nebo skupiny s upravenými vzdělávacími programy.

V případě zřízení jednotlivých tříd, oddělení nebo skupin pro děti, žáky či studenty se zdravotním postižením (viz výše) nebude tento údaj zapisován do školského rejstříku, ale bude se jednat pouze o organizační opatření v rámci „běžné“ školy. S ohledem na skutečnost, že je při vzdělávání v těchto třídách založen zvýšený nárok na finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu, je k těmto „organizačním krokům“ nutný vždy souhlas úřadů.

Je také zakotvena možnost zřízení funkce asistenta pedagoga. Tato funkce může být zřízena se souhlasem úřadu ředitelem mateřské školy, základní školy, základní školy speciální, střední školy a vyšší odborné školy ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami. Se zřízením takové pozice počítá i § 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Nová právní úprava (§ 18) umožňuje dále žákům nebo studentům se speciálními vzdělávacími potřebami vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. V případě dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je nezbytné vyjádření školského poradenského zařízení.

Ke stažení Ke stažení