14.05.2021 [pátek], zveřejněno: 30.05.2021, kategorie: Titulní stránka

ZÁPIS do MŠ stále pokračuje

Máme ještě 6 volných míst

Prosíme, abyste přihlášku osobně vhodili do poštovní schránky nebo zaslali poštou. Je nutné, abyste uvedli čitelně e-mailové spojení, protože Vám pak mailem budeme sdělovat veškeré další informace k přijetí do MŠ.

Dokumenty přihlášky:

Přihláška doručená poštou nebo vhozením do schránky školky:

  1. přihláška - vyplněná, podepsaná oběma rodiči, potvrzená od lékaře
  2. kopie rodného listu dítěte (po kontrole bude skartováno)
  3. kopie občanského průkazu jednoho z rodičů (po kontrole bude skartováno)

 

Dítě do mateřské školy přijímá ředitelka na základě písemné žádosti rodičů. O přijetí dítěte rozhoduje ve správním řízení dle stanovených kritérií. Přednostně jsou přijímány děti předškolního věku. Do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu do MŠ obdrží rodiče Rozhodnutío přijetí či nepřijetí dítěte a přijímací řízení je ukončeno. Při zápisu jsou obsazena všechna místa, na odvolání nezůstává žádné volné.

Ve smyslu ustanovení 50 zákona č.258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci.

Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria pro přijímání dětí do CMŠ Studánka, podle kterých postupuje při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu počtu dětí ve třídách mateřské školy.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shody rozhoduje dřívější datum narození.

Věk dítěte:

Předškolák.............................6 bodů

Dítě 5 a 4leté.........................3 body

Dítě 3leté..............................1 bod

Dítě mladší 3let......................0 bodů

Sourozenec již dochází do MŠ...1 bod

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 2 let do 6 let .

Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím programem mateřské školy. Všechny děti jsou přijímány na celodenní docházku se stanoveným zkušebním pobytem dítěte v délce 3 měsíců.

 

 
Ke stažení Ke stažení