Podmenu:

Školní vzdělávací program

Školka má od školního roku 2007/2008 vlastní školní vzdělávací program, který obsahuje prvky vzdělávacího programu Začít spolu. Školní vzdělávací program platný od 1.září 2015 se jmenuje: Pramínky Studánky.

Tento školní vzdělávací program se snaží obsáhnout tyto tři pro nás důležité výchovné oblasti - víra v Boha je normální (křesťanská výchova), je správné být ohleduplný k prostředí ve kterém žijeme (ekologická výchova), rozvoj dovedností, jak pracovat ve skupině, s ohledem na jedinečnost ostatních - sociální dovednosti, schopnost se rozhodovat (Začít spolu).

Prvky programu Začít spolu jsme si vybrali proto, že z pedagogického hlediska jde o program, který je pedocentrický - tedy zaměřený a orientovaný na dítě a na vytvoření prostředí, které by pro něj bylo přirozené (tzv. neohrožující prostředí). Tento program funguje v matřských školách s dětmi ve věku 3-6 let, a také na 1. stupni základních škol.

Základní principy programu Začít spolu, které bychom rády uplatňovly jsou následující:

  • řízená činnost s dětmi se člení do centre aktivity
  • individuální přístup ke každému dítěti, integrované učení hrou
  • aktivní účast rodiny

Konkrétně to znamená, že jsou u dětí podporovány následující schopnosti:

  • Samostatně přemýšlet, umět si vybírat a přijmout za svou volbu odpovědnost (aby pochopily, že do podstatné míry mohou ovlivnit, jakým směrem a způsobem se bude ubírat jejich život - mají jej ve svých rukách)

  • Respektovat lidi kolem sebe a být k nim ohleduplný a také sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství (obec, země, prostředí), ve kterém žijí (aby se naučily poznávat, respektovat a přijímat sebe sama, lidi kolem sebe a prostředí, jehož jsou součástí)

  • Přijímat změny a vyrovnávat se s nimi (aby děti byly schopny relativně pružně reagovat na měnící se podmínky a okolnosti)

  • Rozpoznávat problémy a řešit je (aby uměly používat své vědomosti, dovednosti a schopnosti v reálném životě) tvořivost (aby děti byly schopny v různých životních situacích hledat svá vlastní řešení a přístupy)

Náboženská výchova (křesťanská) probíhá v MŠ v rámci ranního kruhu (větší církevní svátky), v centrech aktivit, dle vyučujícího - používáme tyto metody - Sedmikrásek, biblická katecheze, náboženská pedagogika dle Ketta. Náboženská výchova je nedílnou součástí pedagogické práce učitelek v MŠ. Předškolní náboženská výchova rozvíjí základní lidské schopnosti, jako je radost, úžas, vděčnost, důvěra, zdravý vztah k sobě samému i sociální vztahy. Dále se setkáváme s kněžími nejbližších farností - Modřany a Lhotka.

Denní režim je pružný a umožňuje reagovat na aktuálně vzešlé situace tak, aby vytvářel pohodu a radost z pobytu ve škole (rodiče mohou po předchozí domluvě, tak aby se nenarušili komunikaci v ranním kruhu, přivádět své děti do školy i v pozdějších hodinách). Během denního režimu se snažíme o naplňování cílů našeho programu prostřednictvím obsahově i tematicky zajímavých činností v souladu s cíli RVP PV. Spontánní hry jsou střídány řízenou činností, ale i relaxačními prvky (poslech relaxační hudby, příběhu). Činnosti, které lze provádět venku, přenášíme příležitostně na zahradu (tvoření z přírodnin, malování apod.). Pohybové aktivity jsou zařazovány co nejčastěji při všech činnostech dětí. Děti se scházejí v CMŠ ráno od 7.00 do 8:30. Po domluvě lze přivést dítě v jiném čase.

 Denní režim: 
  7.00 – 8.15          pobyt všech dětí v 1.patře - ranní úkol, spontánní hra dle výběru dětí
  8.15 – 8.45          spontánní hra dle výběru dětí, individuální práce s dětmi
  8.45 – 9.15          ranní kruh (čas na vzájemné sdílení, činnosti dle věku, ranní cvičení)
  9.15 – 9.30          dopolední svačina
  9.30 – 10.15        centra aktivit
10.15 – 12.15        pobyt venku
12.15 – 13.00        oběd, odchody dětí po obědě
13.00 – 14.00        odpočinek děti    
14.00 – 14.30        odpolední pestrá chvilka
13.00 – 14.30        odpočinek mladší děti - 1.patro
14.30 – 14.45        odpolední svačina
14.45 – 17.00        odpolední zájmové činnosti (spontánní, námětové hry; pobyt na zahradě)
 
Ke stažení Ke stažení